ลงโฆษณาที่นี้ ลุ้นรับเงินคืน เมื่อลงโฆษณาเกิน 1000 บาทขึ้นไปPrint this page

ส่วนผสมตีอาวุธธาตุ

Notes on Forging:
Level 1 Weapon Forging Requires - Iron Hammer x 1.
Level 2 Weapon Forging Requires - Golden Hammer x 1.
Level 3 Weapon Rorging Requires - Oridecon Hammer x 1 .
Iron and Steel Tempering Requires - Mini Furance x 1.
Enchanted Stone Craft Requires - Mini Furance x 1.

การรวมแร่ : เตรียมแร่ไว้ในกระเป๋า แล้วกดใช้ เตาหลอม แล้วเลือกที่ต้องการ แล้ว enter จบ..
การตีดาบ
: double click ที่ไอเท็มที่จะทำ แล้วใส่ส่วนผสมลงไป ถ้าจะทำ very ก็ใส่ Star Crumb และ ใส่ธาตุลงไป

Iron Iron Ore x 1
Mini Furance x 1
Skill: Iron Tempering Level 1

Steel Iron x 5 +
Coal x 1
Mini Furance x 1
Skill: Steel Tempering Level 1

Star Crumb Star Dust x 10
Mini Furance x 1
Skill: Enchanted Stone Craft Level 1

Flame Heart Red Blood x 10
Mini Furance x 1
Skill: Enchanted Stone Craft Level 1

Mystic Frozen Crystal Blue x 10
Mini Furance x 1
Skill: Enchanted Stone Craft Level 1

Great Nature Green Live x 10
Mini Furance x 1
Skill: Enchanted Stone Craft Level 1

Rough Wind Wind of Verdure x 10
Mini Furance x 1
Skill: Enchanted Stone Craft Level 1

Sword Iron x 2
Iron Hammer x 1
Skill: Smith Sword Level 1

Falchion Iron x 30
Iron Hammer x 1
Skill: Smith Sword Level 1

Blade Tooth of Bat x 25 +
Iron x 45
Iron Hammer x 1
Skill: Smith Sword Level 1

Rapier Steel x 20
Golden Hammer x 1
Skill: Smith Sword Level 2

Scimitar Steel x 35
Golden Hammer x 1
Skill: Smith Sword Level 2

Ring Pommel Saber Wolf Claw x 50 +
Steel x 40
Golden Hammer x 1
Skill: Smith Sword Level 2

Saber Opal x 1 +
Oridecon x 8 +
Steel x 5
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Sword Level 3

Haedonggum Topaz x 1 +
Oridecon x 8 +
Steel x 10
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Sword Level 3

Tsurugi Garnet x 1 +
Oridecon x 8 +
Steel x 15
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Sword Level 3

Flamberge Cursed Ruby x 1 +
Oridecon x 16
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Sword Level 3

Knife Jellopy x 10 +
Iron x 1
Iron Hammer x 1
Skill: Smith Dagger Level 1

Cutter Iron x 25
Iron Hammer x 1
Skill: Smith Dagger Level 1

Main Gauche Iron x 50
Iron Hammer x 1
Skill: Smith Dagger Level 1

Dirk Steel x 17
Golden Hammer x 1
Skill: Smith Dagger Level 2

Dagger Steel x 30
Golden Hammer x 1
Skill: Smith Dagger Level 2

Stiletto Steel x 40
Golden Hammer x 1
Skill: Smith Dagger Level 2

Gladius Sapphire x 1 +
Oridecon x 4 +
Steel x 40
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Dagger Level 3

Damascus Zircon x 1 +
Oridecon x 4 +
Steel x 60
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Dagger Level 3

Katana Horrendous Mouth x 15 +
Iron x 35
Iron Hammer x 1
Skill: Smith Two-Handed Sword Level 1

Slayer Decayed Nail x 20 +
Steel x 25
Golden Hammer x 1
Skill: Smith Two-Handed Sword Level 2

Bastard Sword Steel x 45
Golden Hammer x 1
Skill: Smith Two-Handed Sword Level 2

Two-Handed Sword Oridecon x 12 +
Steel x 10
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Two-Handed Sword Level 3

Broad Sword Oridecon x 12 +
Steel x 20
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Two-Handed Sword Level 3

Claymore Cracked Diamond x 1 +
Oridecon x 16 +
Steel x 20
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Two-Handed Sword Level 3

Axe Iron x 10
Iron Hammer x 1
Skill: Smith Axe Level 1

Battle Axe Iron x 110
Iron Hammer x 1
Skill: Smith Axe Level 1

Hammer Steel x 30
Golden Hammer x 1
Skill: Smith Axe Level 2

Buster Orc's Fang x 30 +
Oridecon x 4 +
Steel x 20
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Axe Level 3

Two-Handed Axe Amethyst x 1 +
Oridecon x 8 +
Steel x 10
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Axe Level 3

Club Iron x 3
Iron Hammer x 1
Skill: Smith Mace Level 1

Mace Iron x 30
Iron Hammer x 1
Skill: Smith Mace Level 1

Smasher Steel x 20
Golden Hammer x 1
Skill: Smith Mace Level 2

Flail Steel x 33
Golden Hammer x 1
Skill: Smith Mace Level 2

Chain Steel x 45
Golden Hammer x 1
Skill: Smith Mace Level 2

Morning Star 1carat Diamond x 1 +
Steel x 85
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Mace Level 3

Sword Mace Sharp Scale x 20 +
Steel x 100
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Mace Level 3

Stunner Heroic Emblem x 1 +
Steel x 120
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Mace Level 3

Waghnak Pearl x 1 +
Iron x 160
Iron Hammer x 1
Skill: Smith Brass Knuckle Level 1

Knuckle Duster Steel x 50
Golden Hammer x 1
Skill: Smith Brass Knuckle Level 2

Studded Knuckles Steel x 65
Golden Hammer x 1
Skill: Smith Brass Knuckle Level 2

Fist Ruby x 10 +
Oridecon x 4
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Brass Knuckle Level 3

Claw Topaz x 10 +
Oridecon x 8
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Brass Knuckle Level 3

Finger Opal x 10 +
Oridecon x 4
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Brass Knuckle Level 3

Javelin Iron x 3
Iron Hammer x 1
Skill: Smith Spear Level 1

Spear Iron x 35
Iron Hammer x 1
Skill: Smith Spear Level 1

Pike Iron x 70
Iron Hammer x 1
Skill: Smith Spear Level 1

Guisarme Steel x 25
Golden Hammer x 1
Skill: Smith Spear Level 2

Glaive Steel x 40
Golden Hammer x 1
Skill: Smith Spear Level 2

Partizan Steel x 55
Golden Hammer x 1
Skill: Smith Spear Level 2

Trident Aquamarine x 5 +
Oridecon x 8 +
Steel x 10
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Spear Level 3

Halberd Oridecon x 12 +
Steel x 10
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Spear Level 3

Lance Ruby x 3 +
Evil Horn x 2 +
Oridecon x 12
Oridecon Hammer x 1
Skill: Smith Spear Level 3